Editura Politehnica
 
Adina Elena Segneanu : Utilizarea carbonaţilor organici pentru protejarea grupei aminio- şi activarea grupei carboxil ale aminoacizilor în sinteze de peptide

Marcela-Elena Stoia : Contribuţii la obţinerea de nanomateriale cu proprietăţi magnetice, nedispersate şi dispersate în matrici anorganice

Cristian Neanu : Contribuţii la sinteza şi studiul unor compuşi analogi ai hidroizolaţilor de carbon cu potenţială activitate biologică

Maria Daniela Şofei : Contribuţii la studiul reacţiilor de funcţionalizare a compuşilor heterociclici cu azot

Ariana Bianca Martău : Efecte induse in vivo de cis+platină asupra hemostaziei biochimice şi a unor biometale la animale de laborator

Maria-Cristina Turoczi : Contribuţii la studiul utilizării bis(o-nitrofenil) carbonatului în sinteze de derivaţi funcţionali ai acidului carbonic (uree, carbamaţi, carbonaţi)

George Daniel Ghibu : Carcateristici ale modificărilor hemostazice produse experimental la leporide prin exces de nitraţi în apa potabilă

Thomas Dippong : Nanomateriale pe bază de cobalt nedispersate şi dispersate în matrici de silice

Oana-Raluca Pop : Sinteza şi reactivitatea unor combinaţii carbonilice ale compuşilor heterociclici aromatici

Ana Cristina Zarcula : Reacţii biocatalitice mediate de enzime hidrolitice imobilizate prin metoda sol-gel

Adina/Elena Avacovici : Investigarea metaboliţilor purinici şi ionilor metalici specifici în biogeneza uroconcrementelor litiazice

Sabina Violeta Niţu : Contribuţii la studiul obţinerii şi a proprietăţilor unor derivaţi ai pirazolilor

Andreea Anda Creangă : Obţinerea, studiul şi proprietăţile mercaptanilor heterociclici din clasa azolilor, compuşi cu potenţial efect citotoxic

Ionuţ-Valentin Ledeţi : Studiul sintezei mercaptotriazolilor funcţionalizaţi, compuşi cu potenţială activitate bilogică

Ion Bogdan Tiţa : Contribuţii la studiul compatibilităţii şi stabilităţii termice a unor medicamente din clasa antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS). Sinteza unor complecşi ai acestora

Georgeta Sofia Popescu : Studiul compoziţiei şi structurii calculilor reno-urinari prin metode fizico-chimice performante

Paulina Vlăzan : Ferite de cobalt nanocristaline, obţinute prin metode alternative. Structură, proprietăţi şi aplicaţii potenţiale

Mirela Ionela Barbu : Noi metode de sinteză a nanomaterialelor pe bază de MIICr2O4

Iulia-Maria Păușescu : Studii privind aromaticitatea unor combinaţii heterociclice

Maria Ilici : Sinteza, caracterizarea fizico-chimică, structurală şi potenţialul coordinativ al unor noi compuşi din clasa 1,3,4-tiadiazolului

Simon-Luminița Sorescu : Formarea unor combinații de tip carboxilat de Fe(III) și Ni(II) în geluri hibride de silice. Obținerea nanocompozitelor Fe2O3/SiO2 și NiO/SiO2

tt : tt


Continua Cumparaturile