Editura Politehnica
 
Arpad Ladislau Jancso : Tehnologii tradiţionale şi moderne la construcţia podurilor din Banat

Ionel Mircea Cristuţiu : Studiul stabilităţii şi ductilităţii halelor metalice uşoare cu structuri în cadre cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4

Zsolt Nagy : Studiul soluţiilor constructive şi performanţelor structurale ale halelor uşoare cu structura realizată din profile de oţel formate la rece

Alina Elena Damian : Legislaţia de mediu românescă raportată la cerinţele comunităţii europene

Emanoel Segneanu : Modernizarea staţiilor de epurare

Liviu Droaşcă : Contribuţii la studiul condiţiilor de stabilitate şi rezistenţă a terasamentelor de cale ferată

Ştefan Dună : Contribuţii la studiul dimensionării şi funcţionării optimizate a reţelelor de gaze naturale

Diana Octavia Cormoş : Reabilitarea cursurilor de apă din zonele defavorizate

Radu Bertici : Vertisolurile din Banat şi efectul variaţiei de volum asupra unor elemente constructive din amenajările funciare

Claudia Flaminia Mocanu : Contribuţii la modelarea ecohidrologică a unor sisteme acvatice

Ioan Silviu Doboşi : Contribuţii privind corelarea raportului optim între gradul de confort şi consumul energetic al instalaţiilor de încălzire şi climatizare pentru clădiri cu funcţionalităţi multiple

Mihai Benga : Contribuţii privind funcţionarea optimizată a sistemelor de prevenire şi combatere a incendiilor la clădiri multifuncţionale

Ştefania Balica : Contribuţii la optimizarea schemelor de amenajare, utilizând soluţii non-structurale, dezvoltarea şi aplicarea indiciilor de vulnerabilitate la inundaţii pentru diverse scări spaţiale

Mihaela Elisabeta Madar : Cercetări privind renaturarea corpurilor de apă puternic modificate

Dorel Mihai : Contribuţii la studiul structurilor din lemn

Alina Gârbaciu : Studiul şi modelarea proceselor de deferizare a apei subterane prin metode subterestre directe (in situ)

Ion Alexandrescu : Contribuţii la studiul acţiunii solicitărilor dinamice asupra fundaţiilor şi a terenului de fundare

George Daniell Pană : Contribuţii la studiul sistemelor de maşini cu acţiune vibrantă şi tehnologiilor folosite pentru lucrări de fundaţii

Attila Blenesi-Dima : Tehnici şi metode optime de utilizare a materialelor geosintetice în lucrările de îmbunătăţiri funciare

Rodica-Luminiţa Marinescu : Contribuţii asupra modului de reducere a pierderilor de apă în sistemele centralizate de alimentare cu apă

Ion Lauer : Tehnologii economice de exploatare şi întreţinere în amenajările de desecare-drenaj

Mihai Cătălin Nagy : Optimizarea funcţionării unui sistem de gospodărirea apelor în perioade secetoase

Svetlana Maria Vrgovici : Contribuţii privind efectele evenimentelor accidentale asupra psihologiei fiinţelor umane

Samuel Muj : Contribuţii la calculul spaţial al infrastructurilor centralelor hidroelectrice

Alexandra Boldurean : Contribuţii privind studiul stabilităţii masivelor de pământ

Radu Petru Brejea : Monitorizarea şi reconstrucţia ecologică a terenurilor la carierele de bauxită

Mihaela Florica Bodog (Paşca) : Interacţiunea irigaţii drenaj şi impactul acestora asupra mediului în Bazinul Crişurilor

Nicoleta Sorina Nemeş : Fenomene de retenţie şi mobilitate a fosforului în solurile şi apele bazinului hidrofrafic Bistra - judeţul Caraş-Severin

Ioana-Alina Costescu : Managementul integrat al calităţii solurilor şi a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic Bega

Radu Ioan Tărcăet : Cercetări privind realizarea precurăţirii şi preuscării seminţelor de cereale prin fluidizare cu aer la temperatura ambinată

Radu Nedelcu : Impactul lucrărilor hidroameliorative şi alte surse asupra calităţii apelor transfrontaliere din spaţiul hidrografic Banat

Adrian Ciprian Mayer : Contribuţii la studiul comportării în timp a terasamentelor de cale ferată

Marin Tălău : Cercetări privind prognoza debitelor în perioada de secetă într-un bazin amenajat

Marina Lute : Contribuţii la calculul şi alcătuirea structurilor mixte din oţel-beton

Carmen-Aurelia Peptan : Contrinuţii la studiul unor sisteme eficiente de fundare pentru construcţii speciale

Cristian Dumitru Covaci : Impactul modului de gospodărire a pădurilor din judeţul Caraş-Severin asupra solurilor forestiere

Ovidiu Ţimbota : Măsurări agropedoameliorative de reconstrucţie ecologică a unor soluri acide din judeţul Timiş

Zoltan Attila Pasztai : Tehnologii moderne de execuţie şi exploatare a depozitelor de deşeuri; Studiu de caz Municipiul Oradea

Cornel Cimpoieru : Contribuţii la studiul unor tehnologii de consolidare a alunecărilor de teren

Marius Bănică : Contribuţii privind îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor locale din judeţul Gorj

Cosmin Enuică : Metode experimentale pentru aprecierea durabilităţii şi realizarea reabilitării construcţiilor din beton armat

Liana Iureş : Contribuţii la dezvoltarea unor betoane speciale

Roman Octavian Chirilă : Cercetări privind unele particularităţi ale proiectării geotehnice în condiţiile seismice din zona Banat - Timişoara

Mihaela Monica Crişan : Monitorizarea calităţii apelor subterane

Gabriela Cîmpan : Scheme de udare şi mutare folosind echipamentele mobile de udare prin aspersiune

Maria-Cristina Capotescu : Contribuţii privind identificarea şi gestionarea gospodăriei subterane de alimentare cu apă şi canalizare, cu aplicabilitate la sistemele municipiului Timişoara

Ladislau Kardos : Contribuţii la optimizarea sistemelor locale şi zonale de ridicare a presiunii apei reci

Lăzărică Marinescu : Contribuţii la calculul structurilor hidrotehnice îngropate în teren

Florentina Ramona Gabor : Application of friction stir welding in civil engineering

Sorin Bordea : Dual Frame Szstems with Bucking Restrained Braces

Ciprian Costescu : Contribuţii la studiul unor factori de influenţă asupra stării tehnice a drumurilor din zona Banatului

Emilia Valentina Pantea : Studiul proceselor de epurare a apelor reziduale provenite de la unităţile alimentare

Rareş Hălbac-Cotoară-Zamfir : Studii de drenaj eficiente tehnico-economic pentru terenurile cu exces de umiditate

Remus Retezan : Contribuţii la optimizarea proiectării şi exploatării sistemelor hidroedilitare

Ioana-Alina Popescu-Buşan : Analiza principiilor impactului minim al amenajărilor hidrotehnice asupra mediului

Adia Grozav : Fenomene de poluare a solului şi apei-studiul unui tronson din bazinul hidrografic Bârzava

Călin Neagu : Multi-storey bulding frames stiffened with dissipative shear walls

Ion Nicolae Băbucă : Contribuţii la eficientizarea lucrărilor topografice în domeniul construcţiilor

Mihaela Violeta Bakos : Studiul influenţei neomogenităţilor locale asupra proceselor de mişcare şi transport din acvifer

Valentin Capotescu : Teoria arhitecturii militare bastionare-elemente şi metode de fortificare, protecţie şi punere în valoare

Ioan Both : Contribuţii la analiza comportării neliniare a structurilor metalice

Lucreţia Bociort : Studiul tranzitării debitelor de apă pe râurile îndiguite cu acumulări laterale

Gelu Danku : Study of the development of plastic hinges in composite steel-concrete structural members subjected to shear and/or bending

Norin Filip-Văcărescu : Seismic performance of multistorey steel concentrically braced frames equpped with friction dampers

Constanţa Ene : Managementul incendiilor forestiere în zona Moldova Nouă-Berzeasca din sud-vestul României

Irina Olaru : Consideraţii cu privire la colectarea, transportul şi neutralizarea reziduurilor menajere din centrele populate. Studiu de caz - municipiul Timişoara

Nicolae Andrei Crişan : Buckling strenght of cold formed steel sections applied in pallet rack structures

Mihai Muţiu : Design, Building Solutions and Performances for Steel Framed Houses

Alexandru Cosmin Dăescu : Reabilitarea elementelor de contrucţie utilizând materiale compozite polimerice

Sorin-Codruţ Floruţ : Studiul performanţelor elementelor solicitate la încovoiere consolidate cu materiale compozite polimerice

Istvan Demeter : Seismic retrofit of precast RC walls by externally bonded CFRP composites

Dan Diaconu : Consolidarea la încovoiere a grinzilor din beton armat utilizând materiale compozite polimerice şi diferite sisteme de ancorare

Luiza Berevoiescu : Contribuţii la reabilitarea higrotermică a clădirilor de locuit

Nicolae Muntean : Experimental analysis of structural element connections, made of high strenght steel components, monotone and cyclic loaded

Floarea-Maria Brebu : Contribuţii privind evaluarea topo-geodezică a deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor

Mircea Vişescu : Impactul sistemelor de utilizare a energiei geotermale de mică adâncime asupra regimului termic subteran

Ramona Georgeta Receanu : Modelarea hidrologică a zonelor umede ca infrastructură pentru dezvoltarea rurală durabilă

Paul Teodor Marc : Conceperea şi realizarea unor structuri rutiere cu performanţe ridicate

Alexandru Adrian Fabian : Study of the performances of composite steel concrete structural shear walls under lateral loads

Silvia Mihaela Romînu : Contribuţii pentru îmbunătăţirea robusteţii structurilor în proiectarea şi reabilitarea construcţiilor

Laura Ioana Părcălab (Goloşie) : Sociologia dezastrelor şi metode inginereşti pentru diminuarea impactului în zonele miniere abandonate din Banat

Lucian - Attila Blaga : Innovating materials in bridge construction. Contribution to construction with composite fiber-reinforced materials

Maria - Roberta Gridan : Folosirea metodelor moderne din topografie pentru urmărirea comportării construcțiilor speciale

Daiana-Loredana Baliga : Studiul reducerii poluării acviferelor prin integrarea proceselor de atenuare naturală

Alina Gabor : Eficientizarea şi retehnologizarea sistemului de irigaţii Fântânele-Şag Arad

Gabriela German : Aspecte actuale şi de perspectivă ale dezvoltării rurale durabile a comunei Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin

Adrian Riti : Contribuţii la diminuarea impactului amenajărilor în ecosistemele din zonele miniere

Tamás Dencsák : Sustainability of Constructions. Special aspects of concrete structures

Oliver Christian Pfann : Cercetări privind captarea emisiilor şi impactul acestora asupra apelor de suprafaţă

Sebastian Dorhoi : Contribuţii privind studiul teoretic şi practic corelat cu modelarea parametrilor de confort din clădirile de învăţământ climatizate

Vinicius Precupaş : Analiza comportării neliniare a cupolelor metalice

Laura Alexoaie : Studiul privind integrarea zonelor umede în managementul inundaţiilor

Mihai Cristian Vulcu : Seismic performance of dual steel frames of cfrhs and welded beam-to-column joints

Cristian Păcurar : Studiu privind randamentul activităţilor didactice în funcţie de climatul ambiental

Valentin Teodor Telembici : Studiul gradului de confort asigurat prin apa de consum din clădiri

Hanelore Elena Muntean : Cercetări asupra procesului de autoepurare în bazinul hidrografic Bega

Doru Pelivan : Optimizarea sistemelor de livrare a apei caldeîn centralele termice cu puterea nominală peste100 kW

Anamaria Ioana Butișcă : Reabilitarea podurilor metalice istorice cu console si articulatii(Gerber)

Călin Sebarchievici : Optimizarea instalaţiilor termice din clădiri în scopul reducerii consumului energetic

Cătălin-Maria Bocan : Reabilitarea durabilă a blocurilor de locuințe tipizate din panouri mari – supraetajare ușoară cu structură în cadre prefabricate din beton armat

Andreea Luiza Roman : Contribuții la studiul folosirii materialelor geosintetice în lucrări de inginerie geotehnică

Tudor Morar : Accesibilitatea și mobilitatea pietonală în mediul urban

Clara-Beatrice Vîlceanu : Utilizarea tehnologiilor geodezice moderne pentru monitorizarea, prelucrarea şi analiza unor alunecări de teren şi construcţii din pământ armat

Alexandru Botici : Studiul soluțiilor de reabilitare pentru clădiri de locuit din panouri mari prefabricate din beton armat

Corina Mihaela Panfil : Studiul sistemelor alternative de canalizare a apelor uzate din centrele populate

Ramona-Maria Rusu : Cercetări privind impactul urbanizării asupra scurgerilor hidrologice

Iulian Zoltan Boboescu : Tehnologii bioenergetice pentru epurarea apelor reziduale

Octavian Stana : Dezvoltarea rurală durabilă a infrastructurii unei localități rurale. Studiu de caz: localitatea Periam, județul Timiș

Raluca Văduva : Planificarea integrată a teritoriului în condiții de incertitudine a riscului la inundații

Felicia Niculescu-Enache : Contribuţii la studiul folosirii materialelor geosintetice pentru realizarea sistemelor de fundare a construcţiilor supuse la solicitări statice şi dinamice

Florin-Cătălin Miron : Soluții de consolidare a clădirilor degradate în timp din cauze diverse

Monica Dorina Isacu : Considerații cu privire la eficientizarea stațiilor de epurare orășenești

Marius Adam : Optimizarea instalaţiilor de ventilare/ climatizare în regim de răcire în scopul asigurării eficienţei energetice şi a con-fortului în clădiri de birouri

Paul Molnar : Lucrări hidrotehnice pentru asigurarea continuităţii ecohidraulice a râurilor interioare şi a fluviului Dunărea

Marius Hârța : Impactul structurilor metalice în arhitectura modernă

Mirela-Adriana Szitar : Locuința colectivă versus locuința individuală urbană prin prisma dezvoltării durabile în Câmpia Banatului

Izabella Ștefania Szigyártó : Consideraţii cu privire la implementarea sistemelor vacuumate de canalizare -Studii de caz comuna Borș, județul Bihor comuna Pericei, judeţul Sălaj

Vergina Popescu : Consideraţii privind managementul apelor meteorice din centrele populate

Carla Toduț : Seismic strengthening of precast RC wall panels using FRP composites

Simon-Alexandru Pescari : Studii si cercetarii privind performantele energetice ale cladirilor prin prisma sustenabilitatii

Otilia-Alexandra Tudoran : Sisteme modulare integrate pentru situaţii de urgenţă

Mirela Adriana Ioan : Seismic performance of Re-centring dual eccentrically braced frames with removable links

Marius Lucian Botoș : Contribuţii la studiul comportării în exploatare a barajelor cu acumulări nepermanente în varianta transformării în acumulări permanente

Horia - Florin Dașcău : Studies related to the effect of friction stir welding on the mechanical properties and microstructure development in single side welding on aluminium alloy 5083

Miodrag Popov : Reabilitarea integrată a locuinţelor colective din panouri mari prefabricate. soluţii structurale

Anca-Maria Moscovici : Contribuții la monitorizarea poluării fonice în construcții și gestionarea datelor preliminare într-un Sistem Informatic Geografic

Beniamin Sîngeorzan : Contribuții aduse la evaluarea rezistenței și stabilității fundațiilor încastrate elastic în teren și a incintelor de fundare

Flaviu-Cristian Leontiuc : Contribuţii privind reabilitarea fațadelor clădirilor istorice în lumina standardelor de confort

Dorin Radu : Engineering critical assessment of the cylindrical steel shell structures

Remus Vasile Chendeș : Determinări experimentale privind reutilizarea betoanelor rezultate din demolarea construcțiilor


Continua Cumparaturile