Editura Politehnica
 
Colectia Student
 • Autor: Mihaela Popescu
 • Titlul: Bazele proceselor de sudare. Teme experimentale
 • ISBN: 978-606-554-242-6
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  Lucrarea nr.1;
  ...
  Lucrarea nr.18;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 190
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea este deosebit de complexă, cu prezentare sintetică a datelor de interes în domeniul sudării şi tehnicilor conexe, adresându-se studenţilor oricăror profiluri tehnice, dar şi inginerilor din producţie

 • Autor: Iosefina Mihuţ, Maria Anastasia Jivulescu
 • Titlul: Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • ISBN: 978-973-625-330-0
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins:
  1. Spaţii vectoriale finit dimensionale. Baze. Schimburi de baze
  2. Subspaţii vectoriale
  3. Aplicaţii liniare. Matricea unei aplicaţii liniare. Problema reducerii matricii unui operator liniar la forma diagonală
  4. Nucleul şi imaginea unei aplicaţii liniare. Izomorfisme de spaţii vectoriale
  5. Forme biliniare. Forme pătratice
  6. Spaţii euclidiene. Operatori liniari şi forme pătratice pe spaţii euclidieneV 7. Sfera. Cercul în spaţiu
  8. Conice. Reducerea ecuaţiei generale a conicelor la forma canonică
  9. Suprafeţe cilindrice, conice şi de rotaţie
  10. Noţiuni de geometria diferenţială locală a curbelor
  11. Noţiuni de geometria diferenţială locală a suprafeţelor
  12. Planul şi dreapta. Recapitulare
  13. Probleme recapitulative
 • Numar pagini 166
 • Anul aparitiei 2008
 • Adresabilitatea Culegerea reprezintă un material didactic util şi atrăgător care va conduce la îndrăgirea de către studenţi a disciplinei de algebră şi geometrie.

 • Autor: Cristian Dumitrescu
 • Titlul: Culegere de probleme şi aplicaţii de geometrie descriptivă
 • ISBN: 978-973-625-499-4
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins:
  1. Punctul
  2. Dreapta
  3. Planul
  4. Metodele geometriei descriptive
  5. Poliedre
  6. Cercul
  7. Cilindrul
  8. Conul
  9. Sfera
  10. Torul
  11. Hiperboloidul de rotaţie
  12. Reprezentări axonometrice
  Bibliografie
 • Numar pagini 178
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Lucrarea este adresată atât mediului preuniversitar, cât şi celui universitar, în mod direct. Ea poate fi atractivă şi pentru cei din afara meseriei, dar interesaţi de unele metode utilizate în reprezentarea obiectului de arhitectură şi ambientului său urbanistic.

 • Autor: Ioan Luminosu
 • Titlul: Fizică.Teme experimentale
 • ISBN: 978-973-625-328-7
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins: Cuprins: 1.Mărimi fizice şi unităţi de măsur?ă.
  2.Prelucrarea statistică a datelor experimentale.
  3.Metode de măsurare.Caracteristicile şi principiile mijloacelor de măsurare.
  4.Prezentarea succintă a unor aparate, instrumente şi instalaţii din dotarea laboratorului.
  5.Iniţiere în utilizarea mijloacelor de măsurare şi în prelucrarea datelor experimentale.
  6.Fenomene mecanice.
  7.Fenomene electrice.
  8.Fenomene electronice.
  9.Efecte fotoelectrice în corpurile semiconductoare.
  10.Fenomene moleculare.
  11.Fenomene statistice.
  12.Conversia energiei undelor electromagnetice din spectrul optic în energie termică.
  13.Fenomene optice.
  14.Metode de prelucrare a datelor experimentale.
  Anexe
 • Numar pagini 218
 • Anul aparitiei 2008
 • Adresabilitatea Prin prezenta lucrare, autorul doreşte să-şi aducă propria contribuţie la dezvoltarea deprinderilor practice şi capacităţilor intelectuale ale studenţilor din învăţământul politehnic superior.

 • Autor: Pavel Năslău ş.a.
 • Titlul: Matematici asistate de calculator
 • ISBN: 973-625-234-5
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins:
  1.Soft-uri matematice(Mathematica,Matlab,Mathcad,Maple,Derive)
  2.Calcul simbolic şi calcul numeric
  3.Rezolvarea sistemelor liniare
  4.Determinarea valorilor proprii şi a vectorilor proprii
  5.Rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii neliniare
  6.Interpolare sau aproximare polinomială
  7.Funcţii spline
  8.Ecuaţii diferenţiale
  9.Transformări integrale
  10.Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea
  11.Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică
  12.Curbe şi suprafeţe Bezier
  Bibliografie
 • Numar pagini 754
 • Anul aparitiei 2007
 • Adresabilitatea Lucrarea este un instrument la îndemâna unor largi categorii de utilizatori: studenţi, doctoranzi, ingineri, economişti, matematicieni, programatori, analişti, cu iferite grade de pregătire, interes, timp disponibil, dtare cu soft-uri sau tehnică de calcul.

 • Autor: Diana Stoica, Diana Bistrian, Ştefan Maksay
 • Titlul: Matematici asistate. Calcul Simbolic
 • ISBN: 978-606-554-076-7
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins:
  1.Operatori pentru calcul simbolic;
  2.Aplicaţii;
  3.Utilizarea unităţilor de măsură şi conversii;
  4.Elemente de statistică matematică;
  5.Exerciţii propuse;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 174
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Prezentul curs se adresează studenţilor anului II, toate specializările, dar mai poate fi folosit de către cursanţii de la învăţământul postuniversitar, specializarea Informatică-Calculatoare, de la master, precum şi de toţi studenţii care îţi pregătesc lucrarea de licenţă sau de disertaţie.

 • Autor: Camelia Octavia Arieşanu
 • Titlul: Algebră lineară
 • ISBN: 978-973-625-505-2
 • Pret: 13.00 lei
 • Cuprins:
  1.Spaţii vectoriale finit dimensionale.
  2.Aplicaţii lineare
  3.Vectori şi valori proprii ai unui operator linear. Forma diagonală a matricei unui operator linear.
  4.Forme liniare şi forme biliniare.Forme pătratice.
  5.Spaţii vectoriale euclidiene.
  Bibliografie
 • Numar pagini 138
 • Anul aparitiei 2007
 • Adresabilitatea Cartea este dstinată tuturor studenţilor din anul întâi care doresc să-şi completeze notiţele de curs şi să-şi îmbunătăţească activitatea la seminar.

 • Autor: Octavian Lipovan,Ciprian Hedre
 • Titlul: Analiză matematică.Îndrumător de seminar
 • ISBN: 978-973-625-497-0
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins:
  1.Spaţii metrice.Spaţii metrice complete.
  2.Serii.Definiţii şi exemple.
  3.Serii.Criterii de convergenţă.
  4.Serii numerice.
  5.Limite de funcţii în spaţii metrice.
  6.Continuitate.Continuitate uniformă şi parţială.
  7.Formula lui Taylor.Dezvoltări Taylor şi Mac Laurin.
  8.Serii de puteri.
  9.Funcţii derivabile.
  10.Funcţii diferenţiale.
  11.Extreme.Funcţii implicite.
  12.Transformări.Dependenţă.Schimbări de variabile.
  13.Integrale duble.
  14.Integrale triple.
 • Numar pagini 236
 • Anul aparitiei 2007
 • Adresabilitatea Lucrarea de faţă ete utilă atât studenţilor, constituind un ghid pentru dirijarea studiului individual, cât şi cadrelor didactice care conduc seminarii în vederea formulării unor teme de casă, teste, lucrări de control recapitulative, subiecte de examene etc.

 • Autor: Ioan Luminosu
 • Titlul: Fizica.Elemente fundamentale
 • ISBN: 973-625-025-3
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins:
  1.Sensuri fizice ale unor noţiuni de matematică utilizate în fizică.
  2.Localizarea şi datarea evenimentelor în fizică.
  3.Principii, legi şi teoreme ale mecanicii clasice.
  4.Fenomene oscilatorii.
  5.Fenomene ondulatorii.
  6.Experimente, ipoteze şi postulate ale fizicii precuantice.
  7.Ecuaţia lui Schodinger.Fenomene şi efecte cuantice.
  8.Statistici cuantice.Tranziţii cuntice.
  9.Structura cristalină şi procese electronice în corpul solid.
  10.Proprietăţi electrice ale corpurilor semiconductoare.
  11.Fenomene fizice în unele aplicaţii tehnologice moderne.
  Bibliografie
 • Numar pagini 348
 • Anul aparitiei 2008
 • Adresabilitatea Carte se adresează cititorilor care doresc să aprofundeze cunoştinţele de fizică-prin interpretarea fenomenelor cu ajutorul cunoştinţelor de matematică dobândite în liceu şi în primul semestru al învăţământului tehnic superior.

 • Autor: Viorel-Aurel Şerban ş.a.
 • Titlul: Materiale şi tehnologii primare în experimente
 • ISBN: 978-973-625-538-0
 • Pret: 10.00 lei
 • Cuprins:
  1.Lucrarea 1-Metode de încercare mecanică a materialelor metalice.
  2.Lucrarea 2-Analiza macroscopică.
  3.Lucrarea 3-Analiza microscopică
  4.Lucrarea 4-Identificarea constituenţilor structurali prin difracţie de raze X
  5.Lucrarea 5-Determinări calitative şi cantitative în metalografie
  6.Lucrarea 6-Analiza termică şi dilatometrică
  7.Lucrarea 7-Structuri de echilibru ale oţelurilor carbon şi fontelor albe
  8.Lucrarea 8-Structuri de echlibru a oţelurilor aliate şi fontelor cenuşii
  9.Lucrarea 9-Tratamente termice şi termochimice.Microstructuri specifice
  10.Lucrarea 10-Caracteristici tehnologice şi termochimice. Tehnologie şi caracteristici obţinute
  11.Lucrarea 11-Caracteristici tehnologice ale aliajelor Fe-C.Călibilitatea şi deformabilitatea.
  12.Lucrarea 12-Influanţa deformării plastice asupra structurii materialelor metalice.
  13.Lucrarea 13-Aliaje neferoase.Structură, tratament termic,proprietăţi.
  14.Lucrarea 14-Structura şi proprietăţile metalelor amorfe şi nanocristaline.
  15.Lucrarea 15-Straturi de acoperire pentru prtecţia suprafţelor
  Bibliografie
  Anexe.
 • Numar pagini 140
 • Anul aparitiei 2007
 • Adresabilitatea Prin orientare şi conţinut, lucrarea elaborată reprezintă un util instrument necesar studenţilor de la universităţile de profil tehnic.

 • Autor: Minerva Cristea ş.a.
 • Titlul: Fizică.Elemente fundamentale
 • ISBN: 978-973-625-337-9
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins:
  1.Mărimi fizice şi unităţi de măsură. princpipiile fundamentale ale mecancii
  2.Oscilaţii
  3.Unde elastice. Acustică
  4.Elemente de termodinamică
  5.Fenomene electrice şi magnetice
  6.Câmpul electromagnetic. Unde electromagnetice
  7.Bazele fizicii cuantice
  8.Elemnte de fizica corpului solid
  Bibliografie
 • Numar pagini 266
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea de faţă a apărut din necesitatea ca studenţii care se pregătesc să devină ingineri să cunoască şi să stăpânească principiile fundamentale şi fenomenele fizice de bază.

 • Autor: Adalbert Kovacs, Dobrinca Mihailov
 • Titlul: Matematici speciale. Ed. revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-606-554-075-0
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins:
  1.Calculul integral al funcţiilor reale de o variabilă reală;
  2.Integrale curbilinii. Formula lui Green;
  3.Integrale de suprafaţă. Formula lui gauss-Ostrogradski. Formula lui Stokes;
  4.Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale;
  5.Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi;
  6.Ecuaţiile fizicii matematice;
  7.Elemente de calcul variaţional;
  Bibliografia.
 • Numar pagini 408
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează unei categorii largi de cititori, în special studenţilor de la Facultatea de Mecanică a Universităţii Politehnica din Timişoara, precum şi unor categorii de specialişti, care prin activitatea lor, contribuie la stabilirea unor modele fizico-tehnico-matematice ale diverselor procese.

 • Autor: Diana Stoica, Ludovic Dan Lemle, Ştefan Maksay
 • Titlul: Analiză matematică. Calculul diferenţial. Culegere de probleme
 • ISBN: 978-973-625-987-6
 • Pret: 13.00 lei
 • Cuprins:
  1.Şiruri de numere reale;
  2.Serii numerice;
  3.Funcţii reale de mai multe variabile reale;
  Anexă;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 122
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează în primul rând studenţilor anului întâi de la facultăţile tehnice, precum şi unor diverse categorii de specialişti: matematicieni, fizicieni, economişti, etc., care prin activitatea lor, o pot utiliza la rezolvarea unor modele tehnico-matematice.

 • Autor: Romeo Negrea, Ciprian Hedrea, Bogdan Căruntu
 • Titlul: Matematici asistate de calculator. Matematici financiare
 • ISBN: 978-973-625-759-9
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins:
  I.matematici asistate de calculator;
  1.Calculul numeric al limitelor;
  2.Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare;
  3.Rezolvarea ecuaţiilor neliniare;
  4.Calculul integralelor;
  5.Aproximarea funcţiilor;
  6.Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale;
  II.Matematici financiare;
  7.Matematici financiare pe piaţa monetară;
  8.Matematici financiare pe piaţa asigurărilor;
  9.Matematici financiare pe piaţa financiară;
  10.Finanţe stocastice.
 • Numar pagini 168
 • Anul aparitiei 2008
 • Adresabilitatea Cartea poate fi folosită în egală măsură de studenţi, doctoranzi, precum şi de toţi cei care în activitatea lor se întâlnesc cu noţiuni şi metode matematice.

 • Autor: Victor Doandeş, Daniela Popescu
 • Titlul: Ghid practic pentru laborator şi practică topografică. Ed. revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-973-625-959-3
 • Pret: 8.00 lei
 • Cuprins:
  I.Prezentarea aparaturii topografice. Efectuarea de măsurători de teren;
  1.Tahimetre clasice;
  2.Staţii totale;
  3.Nivele;
  4.Prelucrarea măsurătorilor efectuate cu aparatura clasică;
  II.Documentaţie pentru practica topografică.
 • Numar pagini 70
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor pentru practica topografică.

 • Autor: Victor Doandeş, Daniela Popescu
 • Titlul: Ghid practic pentru laborator şi practică topografică
 • ISBN: 978-973-625-700-1
 • Pret: 7.00 lei
 • Cuprins:
  I.Prezentarea aparaturii topografice. Efectuarea de măsurători de teren;
  1.Tahimetre clasice;
  2.Staţii totale;
  3.Nivele;
  4.Prelucrarea măsurătorilor efectuate cu aparatura clasică;
  II.Documentaţie pentru practica topografică.
 • Numar pagini 54
 • Anul aparitiei 2008
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studentilor topografi pentru practica efectuată.

 • Autor: Mihaela Popescu, Constantin Marta, Marius Cocard, Angela Câneparu
 • Titlul: Sudarea materialelor plastice. Aplicaţii
 • ISBN: 978-973-625-940-1
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins:
  Lucrarea 1;
  ...
  Lucrarea 13;
  Norme de protecţie a muncii şi igienă;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 166
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea conţine informaţii referitoare la sudarea materialelor plastice, în condiţiile în care aceste materiale sunt cu o aplicabilitate crescândă, adresându-se unei categorii largi de cititori.

 • Autor: Ioan Goleţ, Ciprian Hedrea, Camelia Petrişor
 • Titlul: Analiză matematică. Sinteze teoretice şi aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-868-8
 • Pret: 40.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Mulţimi. Relaţii. Funcţii;
  2.Spaţii metrice. Spaţii vectoriale normate;
  3.Serii numerice;
  4.Limite de funcţii. Continuitate;
  5.Derivate şi diferenţiale pentru funcţii de o variabilă reală;
  6.Şiruri şi serii de funcţii;v 7.Derivate parţiale şi diferenţiale pentru funcţii reale de mai multe variabile reale;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 282
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea de faţă se adresează în primul rând studenţilor facultăţilor tehnice, dar poate fi folosită în egală măsură şi de către studenţii facultăţilor de matematică, informatică, fizică, ştiinţe economice.

 • Autor: Ioan Luminosu, Nicolina Pop, Viorel Chiriţoiu, Marius Costache
 • Titlul: Fizică. Teorie, probleme şi teste grilă
 • ISBN: 978-606-554-071-2
 • Pret: 40.00 lei
 • Cuprins:
  1.Noţiuni de matematică utilizate în fizică;
  2.Analiza dimensională. Prelucrarea statistică a datelor experimentale;
  3.Mecanică clasică;
  4.Mecanică analitică;
  5.Oscilaţii mecanice;
  6.Unde elastice;
  7.Mecanica relativistă;
  8.Mecanica fluidelor;
  9.Termodinamică;
  10.Fizică statistică clasică;
  11.Câmpul electric;
  12.Câmpul magnetic;
  13.Unde electromagnetice;
  14.Curentul electric continuu;
  15.Curentul electric alternativ;
  16.Optica geometrică;
  17.Mecanică cunatică;
  18.Fizică atomică.Fizică nucleară;
  19.Descărcări în gaze.Plasmă.
  20.Fizica corpului solid;
  21.Anexe matematice şi constante fizice;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 504
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se constituie un instrument de lucru util studenţilor pentru înţelegerea fenomenelor fizice şi a utilizării acestora în aplicaţiile tehnologice moderne, precum şi pentru autoevaluarea randamentului şcolar şi a dimensionării eforturilor de învăţare.

 • Autor: Ioan Goleţ
 • Titlul: Matematici speciale pentru management
 • ISBN: 978-973-625-892-3
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: 1.Consideraţii generale asupra statisticii;
  2.Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice;
  3.Indicatorii statistici;
  4.Analiza statistică a variabilităţii (împrăştierii) valorilor individuale;
  5.Probabilităţi;
  6.Variabile aleatoare;
  7.Legi clasice de probabilitate;
  8.Şiruri de variabile aleatoare. Probleme asimtotice;
  9.Sondajul statistic;
  10.Metode de analiză statistică a legăturilor dintre fenomene;
  11.Analiza seriilor cronologice (de timp);
  12.Metoda indicilor statistici în analiza economică;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 322
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea poate di utilizată ca sursă de documentare de toţi acei care în analiza unor fenomene reale, de orice natură, aplică metode probabiliste şi (sau) statistice.

 • Autor: Iosefina Mihuţ, Andrei Eckstein
 • Titlul: Elemente Der Mathematischen Analysis. Ubungsbuch
 • ISBN: 978-973-625-901-2
 • Pret: 13.00 lei
 • Cuprins: 1.Metrische Raume;
  2.Folgen;
  3.Reihen;
  4.Konvergehz und Stetigkeit der Funktionen mehrereVariablen;
  5.Differenzierbarkei der Funktionen mehrerer Variablen;
  6.Differenzierbarkeit der implizit definierten Funktionen;
  7.Die Taylorsche Formel;
  8.Extrema der reellen Functionen;
  9.Funktionenfolgen undFunktionenreihen;
  10.Uneigentliche Integralen;
  Sachwortverzeichnis.
 • Numar pagini 110
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea este accesibilă studenţilor, reuşind să îndrume cititorul prin exemple reprezentative spre noţiuni indispensabile în practica inginerească.

 • Autor: Diana Bistrian, Diana Stoica, Ştefan Maksay
 • Titlul: Matematici asistate de calculator.Aplicaţii
 • ISBN: 978-973-625-917-3
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Elemente de Mathcad;
  2.Lucrări de laborator;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 168
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează în mod special studenţilor, care au în planul lor de învăţământ această nouă disciplină, dar poate fi utilă şi studenţilor la masterat sau doctorat în domeniul tehnic.

 • Autor: Iosefina Mihuţ, Andrei Eckstein
 • Titlul: Algebra und Geometrie.Ubungsbuch
 • ISBN: 978-606-554-138-2
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins: 1.Vektorraume.Untervektorraume;
  2.Basis.Dimension;
  3.Basiswechsel;
  4.Lineare Abbildungen.Matrizendarstellung.Isomorphismen;
  5.Lineare Operatoren:Diagonalformproblem der Matrix;
  6.Euklidische Raume;
  7.Quadratische Formen;
  8.Die Grade und die Ebene im Raum;
  9.Die Kugel und der Kreis im Raum;
  10.Kurven und Flachen zweiter Ordunng:Normalformproblem der Gleichung;
  11.Elemente der Flachentheorie und Kurventheorie;
  Matrizen. Determinanten. Lineare Gleichungssysteme;
  Fachworterbuch.
 • Numar pagini 162
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea este o culegere de probleme adresată studenţilor din anul I de la secţiile cu predare în limba germană din cadrul facultăţilor de Construcţii şi Mecatronică.

 • Autor: Daniel Dejica
 • Titlul: Focus on punctuation
 • ISBN: 978-606-554-139-9
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 1.Foreword;
  2.Introduction;
  3.Contents;
  4.Comma;
  5.Period;
  6.Colon;
  7.Semicolon;
  8.Parentheses and brackets;
  9.Dash;
  10.Hyphen;
  11.Slash;
  12.Question mark;
  13.Exclamation mark;
  14.Quotation marks;
  15.Apostrophe;
  16.Ellipsis;
  17.Abbreviations;
  18.Capitalization;
  19.Revision;
  Sources;
 • Numar pagini 204
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează în general studenţilor, dar poate fi lecturată de oricine doreşte să înveţe regulile de punctuaţie.

 • Autor: Cristian Lăzureanu
 • Titlul: Ghid de recapitulare a cunoştinţelor fundamentale de matematică din liceu
 • ISBN: 978-606-554-165-8
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Mulţimi de numere;
  2.Rezolvarea ecuaţiilor,sistemelor de ecuaţii şi a inecuaţiilor;
  3.Determinanţi.Matrici.Sisteme liniare;
  4.Elemente de trigonometrie;
  5.Elemente de geometrie;
  6.Calculul limitelor de şiruri;
  7.Funcţii.Calculul limitelor de funcţii;
  8.Calculul derivatelor;
  9.Calculul integralelor;
  10.Teste de verificare;
  11.Rezolvările testelor;
  Index alfabetic.
 • Numar pagini 126
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea prezintă chestiuni teoretice, exemple şi exerciţii rezolvate din cadrul matematicii studiate în liceu, ce se utilizează direct în studiul disciplinelor de matematică din facultăţile tehnice.

 • Autor: Cristian Lăzureanu
 • Titlul: Exerciţii rezolvate pentru examenul de analiză matematică
 • ISBN: 978-606-554-164-1
 • Pret: 11.00 lei
 • Cuprins: 1.Serii numerice;
  2.Formula lui Taylor pentru funcţii de o variabilă reală;
  3.Limite de funcţii. Continuitatea funcţiilor reale de mai multe variabile reale;
  4.Derivatele funcţiilor compuse;
  5.Derivatele funcţiilor implicite;
  6.Extreme locale;
  7.Integrale generalizate;
  8.Modele de subiecte aplicative;
  9.Cărţi recomandate rezolvitorilor.
 • Numar pagini 72
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează unei largi categorii de cititori, în special studenţilor de la facultăţile tehnice şi se distinge de alte culegeri similare prin faptul că insistă asupra modelelor de probleme care apar în examinarea la disciplina de Analiză Matematică.

 • Autor: Ludovic Dan Lemle
 • Titlul: Lecţii de analiză matematică pentru ingineri
 • ISBN: 978-606-554-232-7
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins: 1.Calculul diferenţial pentru funcţii de o variabilă;
  2.Calculul integral pentru funcţii de o variabilă;
  3.Serii;
  4.Integrale improprii;
  5.Calcul diferenţial pentru funcţii de mai multe variabile;
  6.Integrale care depind de un parametru;
  7.Funcţii vectoriale de o variabilă reală;
  8.Integrale curbulinii;
  9.Integrale multiple.
 • Numar pagini 198
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea prezintă la un nivel accesibil studenţilor din anul I o introducere în calculul diferenţial şi integral pentru funcţii reale de mai multe variable reale şi are la bază cursul expus de autor în cadrul celor 28 de ore alocate disciplinei în semestrul I.

 • Autor: Tudor Bînzar, Cristian Lăzureanu
 • Titlul: Probleme de calcul integral şi ecuaţii diferenţiale
 • ISBN: 978-606-554-261-7
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1.Integrale cu parametri;
  2.Serii Fourier;
  3.Integrale duble;
  4.Integrale triple;
  5.Integrale curbilinii.Formula lui Green;
  6.Integrale de suprafaţă;
  7.Teoria câmpurilor;
  8.Ecuaţii diferenţiale;
  9.Sisteme de ecuaţii diferenţiale.Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează cu precădere studenţilor din facultăţile tehnice, dar este în acelaşi timp un ghid util pentru cadrele didactice şi cercetători care în activitatea lor folosesc noţiuni de calcul integral şi ecuaţii diferenţiale.

 • Autor: Mihaela Popescu, Constantin Marta, Maria Silvia Pernevan
 • Titlul: Îmbinarea materialelor avansate.Aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-415-4
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Lucrarea nr.1;
  ...
  3.Lucrarea nr.14;
  4.Norme de protecţia muncii şi igienă;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 264
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor care studiază disciplinele: ingineria sudării, inginerie inte grată şi procedee productive de sudare.

 • Autor: Adalbert Kovacs, Laura Kovacs, Gheorghe Ţigan, Constantin Milici
 • Titlul: Matematici asistate de calculator. Mathematica, Matlab, Mathcad
 • ISBN: 978-606-554-288-4
 • Pret: 41.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Noţiuni de bază despre Mathematica;
  2.Noţiuni fundamentale despre Matlab;
  3.Noţiuni de bază despre Mathcad;
  4.Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică;
  5.Teoria funcţiilor complexe. Transformări integrale;
  6.Interpolare polinominală. Aproximarea funcţiilor;
  7.Rezolvarea numerică a ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 586
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Prezenta carte diferă de manualele clasice de matematică, fiindcă ea este pe de o parte un curs de Matematici superioare, completat cu un curs de Matematici asistate de calculator, iar pe de altă parte este şi o culegere de probleme pentru seminarii, urmată de un îndrumător de laborator, cu cele mai uzuale trei soft-uri matematice: Mathematica, Matlab şi MathCad.

 • Autor: Diana A. Bistrian, Ştefan Maksay
 • Titlul: Matematici speciale.Culegere de probleme
 • ISBN: 978-606-554-299-0
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins: 1.Serii de funcţii;
  2.Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi;
  3.Ecuaţii diferenţiale de ordin superior;
  4.Sisteme de ecuaţii diferenţiale;
  5.Transformata Laplace;
  6.Elemente de calculul probabilităţilor;
  Anexe
  Bibliografie.
 • Numar pagini 202
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea este destinată în primul rând pregătirii studenţilor din primii ani din cadrul universităţilor tehnice şi presupune cunoştinţe de analiză matematică. Lucrarea poate fi utilă în aceeaşi măsură şi inginerilor, cercetătorilor care folosesc calculul diferenţial.

 • Autor: Ioan Goleţ
 • Titlul: Analiză matematică
 • ISBN: 978-606-554-304-1
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Mulţimi.Relaţii.Funcţii;
  2.Spaţii metrice;
  3.Serii numerice;
  4.Funcţii continue;
  5.Şiruri şi serii de funcţii;
  6.Funcţii diferenţiabile;
  7.Funcţii integrabile.Aplicaţii ale integralelor;
  8.Ecuaţii diferenţiale;
  9.Ecuaţii integrale;
  10.Elemente de teoria câmpurilor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 388
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează în primul rând studenţilor de la profilul de Inginerie economică. Prin problematica abordată, ea este utilă tuturor celor interesaţi în cunoaşterea şi folosirea corectă a metodelor şi tehnicilor Analizei matematice în elaborarea de modele matematice la nivel tehnic, micro şi macro economic.

 • Autor: Ludovic Dan Lemle, Ştefan Maksay
 • Titlul: Matematici speciale
 • ISBN: 978-606-554-306-5
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Ecuaţii diferenţiale de ordinul I;
  2.Ecuaţii diferenţiale de ordin superior;
  3.Sisteme de ecuaţii diferenţiale;
  4.Elemente de teoria câmpurilor;
  5.Integrale de suprafaţă;
  6.Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi;
  7.Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul al doilea;
  8.Elemente de calcul operaţional;
  9.Elemente de calculul probabilităţilor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 248
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea prezintă la un nivel accesibil studenţilor din anul I o introducere în problematica de bază privind teoria câmpurilor, teoria ecuaţiilor diferenţiale şi cu derivate parţiale şi teoria probabilităţilor şi are la bază cursurile expuse de autori de-a lungul anilor în cadrul orelor alocate disciplinei Matematici special.

 • Autor: Gheorghe Belea
 • Titlul: Geometrie descriptivă
 • ISBN: 978-606-554-335-5
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Elemente introductive;
  2.Punctul;
  3.Dreapta;
  4.Planul;
  5.Metodele geometriei descriptive;
  6.Poliedre;
  7.Suprafeţe de rotaţie;
  8.Perspectiva;
  9.Axonomteria;
  10.Proiecţia cotată;
  11.Umbre;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 184
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea este elaborată în baza programei analitice pentru studenţii din universităţile tehnice, cu specializări în domeniul construcţiilor, instalaţiilor în construcţii sau geodezie, dar poate fi folosită şi de elevii de la liceele de specialitate.

 • Autor: Adalbert Kovacs, Olivia Bundău, Cristiana Căplescu
 • Titlul: Matematici speciale.Culegere de probleme
 • ISBN: 978-606-554-397-3
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Integrarea funcţiilor de o singură variabilă;
  2.Integrale improprii.Integrale care depind de un parametru;
  3.Integrale curbilinii.Formula lui Green;
  4.Integrale de suprafaţă.Formula lui Stokes.Formula lui Gauss-Ostrogradski;
  5.Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi:
  6.Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior;
  7.Sisteme de ecuaţiui diferenţiale liniare;
  8.Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi;
  9.Ecuaţiile fizicii matematice;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 376
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează unei categorii largi de cititori, în primul rând studenţilor anul I de la facultăţile tehnice, precum şi a unor diverse categorii de specialişti: matematicieni, fizicieni, economişti etc. care prin activitatea lor o pot utiliza la rezolvarea unor modele tehnico-matematice.

 • Autor: Viorica David
 • Titlul: Reţele geodezice. Lucrări practice
 • ISBN: 978-606-554-380-5
 • Pret: 12.00 lei
 • Cuprins: Lucrarea 1;
  ...
  Lucrarea 7;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 110
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Volumul se adresează studenţilor Specializării de Cadastru din cadrul Facultăţii de Construcţii din Timişoara, putând fi utilă deopotrivă şi specialiştilor din domeniul geodeziei.

 • Autor: Ioan Goleţ, Dan Popescu
 • Titlul: Algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială
 • ISBN: 978-606-554-416-1
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Structuri algebrice;
  2.Spaţii vectoriale;
  3.Aplicaţii liniare;
  4.Valori şi vectori proprii;
  5.Forme biliniare şi pătratice;
  6.Geometrie analitică;
  7.Geometrie diferenţială;
  8.Matematică computaţională;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 286
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cursul de faţă se adresează in primul rând studenţilor de la profilul de Electronică şi Telecomunicaţii. Prin problematica abordată, el este util tuturor celor interesaţi în cunoaşterea şi folosirea corectă a metodelor si tehnicilor elementare de Algebră liniară, geometrie analitică şi diferentială în elaborarea de modele matematice la nivel tehnic, micro şi macro economic.

 • Autor: Adina Juratoni, Olivia Bundău
 • Titlul: Exerciţii şi probleme de algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială
 • ISBN: 978-606-554-405-5
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins: 1.Spaţii vectoriale.Baze.Subspaţii vectoriale;
  2.Aplicaţii liniare pe spaţii vectoriale;
  3.Forme biliniare.Forme pătratice;
  4.Spaţii vectoriale euclidiene;
  5.Dreapta şi planul în spaţiu;
  6.Sfera.Cuadrice;
  7.Elemente de geometria diferenţială a curbelor;
  8.Elemente de geometria diferenţială a suprafeţelor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 190
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează cu precădere studenţilor din anul întâi din facultăţile din institutele politehnice, precum şi tuturor celor interesaţi.

 • Autor: Mihaela Popescu
 • Titlul: Bazele proceselor de asamblare.Teme experimentale
 • ISBN: 978-606-554-407-9
 • Pret: 27.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  Lucrarea 1;
  ...;
  Lucrarea 25;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 272
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea este foarte bine documentată, în biblioteci specializate, este deosebit de complexă, conţinând elemente de referinţă, selectate şi considerate a fi fundamentale, într-un domeniu de largă aplicabilitate.

 • Autor: Carmen Grecea, Alina Corina Bălă, Maria Roberta Gridan, Sorin Ioan Herban, Cosmin Constantin Muşat
 • Titlul: Măsurători terestre şi cadastru. Ghid pentru practica de specialitate
 • ISBN: 978-606-554-701-8
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Seccţiunea topografie;
  2.Secţiunea geodezie;
  3.Secţiunea cadastru.
 • Numar pagini 192
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se adresează atât studenţilor, cât şi inginerilor.

 • Autor: Ioan Zaharie
 • Titlul: Elemente de fizica stării solide. Fenomene şi aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-716-2
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1.Electrostatică şi magnetostatică;
  2.Modele atomice;
  3.Elemente de fizica corpului solid;
  4.Proprietăţi electrice;
  5.Proprietăţi magnetice;
  6.Proprietăţi termice;
  7.Proprietăţi optice;
  8.Efecte încrucişate în stare solidă.
 • Numar pagini 222
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor facultăţilor tehnice şi poate fi consultată de oricine are preocupări în ştiinţa şi ingineria materialelor.

 • Autor: Adalbert Kovacs, Olivia Bundău, Cristiana Căplescu
 • Titlul: Matematici speciale. Culegere de probleme. Ediţie revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-606-554-756-8
 • Pret: 33.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Integrarea funcţiilor de o singură variabilă. Primitive;
  2.Integrale improprii. Integrale care depind de un parametru;
  3.Integrale curbilinii. Formula lui Green;
  4.Integrale de suprafaţă. Formula lui Stokes. Formula lui Gauss-Ostrogradski;
  5.Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi;
  6.Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior;
  7.Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare;
  8.Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi;
  9.Ecuaţiile fizicii matematice;
  10.Elemente de calcul variaţional.
  Bibliografie
 • Numar pagini 418
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea se adresează unei categorii largi de cititori, în primul rând studenţilor anul I de la facultăţile tehnice, precum şi a unor diverse categorii de specialişti: matematicieni, fizicieni, economişti etc. care prin activitatea lor o pot utiliza la rezolvarea unor modele tehnico-matematice.

 • Autor: Alexandra Ciopec, Monica Mirea, Luiza Roman, Octavian Roman
 • Titlul: Glosar român-german pentru termeni de geologie inginerească
 • ISBN: 978-606-554-722-3
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  Partea I: Index alfabetic al termenilor;
  Partea a II-a: Definirea termenilor din listă;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 184
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează studenţilor Facultăţii de Construcţii, în special celor care frecventează cursurile secţiei de Inginerie Civilă cu predare în limba germană. Volumul îşi propune să ofere informaţii utile studiului disciplinei de Geologie inginerească şi studenţilor de la alte secţii ale Facultăţii de Constrcţii care doresc să studieze documentaţii de specialitate din acest domeniu, scrise în limba germană, care sunt accesibile în zilele noastre.

 • Autor: Romeo Negrea, Ciprian Hedrea, Remus Ene
 • Titlul: Matematică şi management
 • ISBN: 978-606-554-720-9
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Matematici financiare;
  2.Matematici actuariale;
  3.Analiza riscului titlurilor financiare;
  4.Analiza riscului unui portofoliu;
  5.Exerciţii şi probleme;
  6.Matematică asistată de calculator;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 194
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea poate fi folosită în egală măsură de studenţi, doctoranzi, precum şi de toţi cei care în activitatea lor se întâlnesc cu noţiuni şi metode matematice.

 • Autor: Ioana - Claudia Lazăr
 • Titlul: Lineare Algebra, Analytische Geometrie, Kurven und Flache
 • ISBN: 978-606-554-764-3
 • Pret: 26.00 lei
 • Cuprins: 1.Einfuhrung;
  2.Vektorielle Algebra;
  3.Struktur der Vektorraume;
  4.Lineare Abbildungen und Matrizen;
  5.Eingenwerte und Eingenvektoren;
  6.Euklidische Vektorraume;
  7.Die Gerade in der Ebene. Die Ebene und die Gerade im Raum;
  8.Polarkoordonaten. Zylindrische Koordonaten. Spharische Koordonaten;
  9.Spezielle Kurven und Flachen;
  10.Geradlinige Flachen und Rotationsflachen;
  11.Differentialgeometrie der Kurven;
  12.Differentialgeometrie der Flachen;
  13.Literatur.
 • Numar pagini 154
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor de la facultăţile tehnice.

 • Autor: Viorel-Aurel Şerban, Aurel Răduţă, Cosmin Codrean, Ion-Dragoş Uţu, Carmen Opriş
 • Titlul: Materiale şi tehnologii primare în experimente. Ediţie revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-606-554-710-0
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  Lucrarea 1.Metode de încercare mecanică a materialelor metalice;
  ...
  Lucrarea 20.Coroziunea suprafeţelor metalice;
  Bibligrafie;
  Anexe.
 • Numar pagini 146
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Prin orientare şi conţinut, lucrarea elaborată reprezintă un util instrument necesar studenţilor de la universităţile de profil tehnic.

 • Autor: Loredana Ciurdariu
 • Titlul: Analiză matematică. Calcul integral. Culegere de probleme
 • ISBN: 978-606-554-638-7
 • Pret: 14.00 lei
 • Cuprins: 1.Elemente de teoria câmpurilor;
  2.Integrale generalizate;
  3.Integrale cu parametru;
  4.Integrale curbilinii;
  5.Integrale duble şi integrale triple;
  6.Integrale de suprafaţă;
  7.Ecuaţii diferenţiale;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 172
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se adresează unei categorii largi de cititori, în primul rând studenţilor din anul I de la facultăţile electrice, precum şi unor diverse categorii de specialişti: matematicieni, fizicieni, economişti, etc. care prin activitatea lor o pot utiliza la rezolvarea unor modele tehnico-matematice.

 • Autor: Nicolina Pop
 • Titlul: Fizică. Elemente fundamentale pentru ingineri
 • ISBN: 978-606-554-739-1
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Introducere;
  2.Mecanica clasică;
  3.Oscilaţii mecanice;
  4.Unde elastice;
  5.Mecanica fluidelor;
  6.Termodinamica;
  7.Fizică statică clasică;
  8.Câmpul electromagnetic;
  9.Unde electromagnetice;
  10.Mecanica cuantică;
  11.Elemente de fizica stării solide;
  Anexă;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Volumul are drept temă prezentarea elementelor fundamentale de fizică necesare studenţilor politehnişti, în contextul actual când importanţa acordată fizicii, în liceu, a fost simţitor diminuată, astfel că, studenţii din anul I ai facultăţilor tehnice au extrem de puţine cunoştinţe de bază ale fizicii.

 • Autor: Felicia Veronica Banciu
 • Titlul: Ghid de lucrări practice şi aplicaţii pentru proiectarea echipamentelor tehnologice. Designul dispozitivelor
 • ISBN: 978-606-554-849-7
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Influenţa dispozitivelor asupra productivităţii muncii, eficienţei economice şi preciziei de prelucrare;
  2.Determinarea forţelor de strângere dezvoltate de menghinele de maşină;
  3.Studiul mandrinelor universale;
  4.Determinarea forţelor de strângere dezvoltate de mecanismele de fixare cu excentric;
  5.Determinarea forţelor de strângere necesare menţinerii poziţionării pieselor în dispozitiv;
  6.Studiul şi încercarea dispozitivelor cu acţionare electromagnetică şi magnetică;
  7.Orientarea semifabricatelor – Partea I;
  8.Orientarea semifabricatelor – Partea II;
  9.Metodologia determinării erorilor autoinduse – Partea I;
  10.Metodologia determinării erorilor autoinduse – Partea 2;
  11.Metodologia determinării erorilor autoinduse – Partea 3;
  12.Influenţa alegerii bazelor tehnologice asupra preciziei de prelucrare;
  13.Studiul capetelor multiaxe;
  Bibliografie;
 • Numar pagini 148
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea este foarte necesară studenţilor care primesc competenţe pentru proiectarea echipamentelor tehnologice de tipul dispozitivelor.

 • Autor: Maria-Roberta Gridan
 • Titlul: Topografie. Aplicaţii şi exerciţii practice
 • ISBN: 978-606-554-907-4
 • Pret: 33.00 lei
 • Cuprins: 1.Aspecte generale;
  2.Elementele topografice ale terenului;
  3.Orientarea topografică;
  4.Hărţi şi planuri topografice;
  5.Întocmirea profilului topografic al terenului;
  6.Instrumente şi aparate pentru măsurarea unghiurilor;
  7.Schema de construcţie şi părţile componente ale unui teodolit de tip clasic;
  8.Metode de măsurare în lucrările topografice;
  9.Schema de construcţie şi părţile componente ale unei nivele clasice;
  10.Drumuirea planimetrică;
  11.Drumuirea de nivelment geometric;
  12.generalităţi;
  13.Întocmirea planurilor topografice. Semne convenţionale;
  14.Infografică-desen topografic asistat de calculator;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 250
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Lucrarea de faţă se adresează, cu predilecţie, studenţilor Facultăţii de Cosntrucţii din Universitatea Politehnica Timişoara, specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru.

 • Autor: Camelia Arieşanu, Anania Gîrban
 • Titlul: Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Teorie şi probleme
 • ISBN: 978-606-554-890-9
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Spaţii vectoriale;
  2.Aplicaţii liniare.Diagonalizarea operatorilor liniari;
  3.Forme biliniare şi forme pătratice;
  4.Spaţii euclidiene. Calcul vectorial în E3;
  5.Dreapta şi planul în E3;
  6.Curbe;
  7.Suprafeţe;
  Bibligrafie.
 • Numar pagini 202
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Problemele propuse, numeroase şi variate prin conţinut, se vor dovedi de mare ajutor studenţilor atât pe parcursul semestrului, cât şi în perioada pregătirii examenelor.

 • Autor: Ioana-Claudia Lazăr
 • Titlul: Analiză matematică
 • ISBN: 978-606-554-995-1
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Şiruri;
  3.Serii;
  4.Formula lui Taylor;
  5.Şiruri şi serii de funcţii - generalităţi;
  6.Serii de funcţii - serii de puteri şi serii Taylor;
  7.Serii de funcţii - serii trigonometrice şi serii Fourier;
  8.Spaţii metrice. Teorema de punct fix a lui Banach-Picard;
  9.Limită şi continuitate;
  10.Derivate şi diferenţiale;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 74
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Cartea este scrisă într-un limbaj pe deplin accesibil, permiţând astfel studentului care o parcurge să îşi lămurească şi să aprofundeze noţiunile predate la curs, de aşa manieră încât aceste noţiuni să se integreze armonios în bagajul de cunoştinţe necesar unui viitor inginer.